لطفا اندکی صبر کنید

کاپیتالیسم (کد ناشر : 102)

73,100 تومان 86,000 تومان

عصر سرمایه 1848-1875 (کد ناشر : 162)

112,000 تومان 140,000 تومان

پشت پرده مخملین 7 (اقتصاد را تسخیر کنید)(به چالش کشیدن نظام سرمایه داری)(کد ناشر : 162)

40,000 تومان 50,000 تومان

جمهوری باورها (رویکردی جدید به حقوق و اقتصاد)(کد ناشر : 114)

67,600 تومان 84,500 تومان

اقتصاد سیاسی ایران (کد ناشر : 141)

106,200 تومان 125,000 تومان

آن‌چه مالی‌سازی از اقتصاد جهان ربود (کد ناشر : 101)

94,500 تومان 105,000 تومان

کاپیتال مارکس (راهنمایی برای خواندن “سرمایه”)(کد ناشر : 102)

64,600 تومان 76,000 تومان

سرمایه داری پلتفرمی (کد ناشر : 246)

22,500 تومان 25,000 تومان

در جست و جوی شش هزار روز گم شده (روایتی از دوران رشد سریع ژاپن پس از جنگ…)(کد ناشر : 102)

136,000 تومان 160,000 تومان

صنعت و امپراتوری (کد ناشر : 130)

88,000 تومان 110,000 تومان

جایگاه ایران در نقشه ی جدید انرژی جهان (کد ناشر : 180)

33,600 تومان 42,000 تومان

بدیل های سرمایه داری (طرح هایی برای یک اقتصاد دموکراتیک)(کد ناشر : 102)

57,800 تومان 68,000 تومان