لطفا اندکی صبر کنید

ارزشیابی پروژه های عمرانی دولت (کتاب مهربان)

ناموجود

اطلاعات سنجی ارزش گذارانه هنر ارزیابی پژوهش های علمی مبتنی بر سنجه ها (چاپ و نشر بازرگانی)

ناموجود

مهارت های ارائه سخنرانی و فن بیان (چاپ و نشر بازرگانی)

ناموجود

معامله گری با ذهن آگاهانه (کتاب مهربان)

ناموجود

مدیریت شکایت مشتریان (چاپ و نشر بازرگانی)

ناموجود

101 نظریه ضروری مدیریت و نحوه بکارگیری آن (کتاب مهربان)

ناموجود

تجزیه و تحلیل مالی و تصمیم گیری (بورس)

ناموجود

نورولیدرشیپ رهبری عصب محور (کتاب مهربان)

ناموجود

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها (دانش پذیر)

60,000 تومان

حسابرسی عملیاتی (دانش پذیر)

60,000 تومان

اولین راهنمای جامع و کاربردی خدمات مالیاتی صاحبان مشاغل (دانش پذیر)

ناموجود

هوش فروش (کتاب مهربان)

ناموجود