لطفا اندکی صبر کنید

ارزشیابی پروژه های عمرانی دولت (کتاب مهربان)

126,000 تومان 140,000 تومان

اطلاعات سنجی ارزش گذارانه هنر ارزیابی پژوهش های علمی مبتنی بر سنجه ها (چاپ و نشر بازرگانی)

260,000 تومان

مهارت های ارائه سخنرانی و فن بیان (چاپ و نشر بازرگانی)

ناموجود

معامله گری با ذهن آگاهانه (کتاب مهربان)

ناموجود

مدیریت شکایت مشتریان (چاپ و نشر بازرگانی)

115,000 تومان

101 نظریه ضروری مدیریت و نحوه بکارگیری آن (کتاب مهربان)

171,000 تومان 190,000 تومان

تجزیه و تحلیل مالی و تصمیم گیری (بورس)

220,000 تومان

نورولیدرشیپ رهبری عصب محور (کتاب مهربان)

117,000 تومان 130,000 تومان

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها (دانش پذیر)

60,000 تومان

حسابرسی عملیاتی (دانش پذیر)

60,000 تومان

اولین راهنمای جامع و کاربردی خدمات مالیاتی صاحبان مشاغل (دانش پذیر)

ناموجود

هوش فروش (کتاب مهربان)

135,000 تومان 150,000 تومان