لطفا اندکی صبر کنید

قلب ضعیف و بوبوک (چشمه)

68,000 تومان 85,000 تومان

آرایش دشمن (چشمه)

78,400 تومان 98,000 تومان

خواهران ظلمات (مجموعه داستان)(همراه با کتابچه تنها فانی)(درون)

130,500 تومان 174,000 تومان

اگر من صورت تو را داشتم (آسیم)

120,000 تومان 150,000 تومان

موسیقی برای آفتاب پرست ها (چشمه)

124,000 تومان 155,000 تومان

کتاب یا سیگار (چشمه)

112,000 تومان 140,000 تومان

عکس های فوری (درون)

79,500 تومان 106,000 تومان

شوهر حسود و رمانی در نه نامه (ثالث)

90,000 تومان 120,000 تومان

هزار و یک شب (دنباله داستان های شهرزاد قصه گو)(مروارید)

150,000 تومان 200,000 تومان

به وقت عشق و مرگ (پارسه)

372,000 تومان 465,000 تومان

اسباب خوشبختی (قطره)

93,700 تومان 125,000 تومان

داستان های 55 کلمه ای (2زبانه)(عطر کاج)

54,600 تومان 78,000 تومان