لطفا اندکی صبر کنید

قدرت بيان

38,400 تومان 48,000 تومان

جادو

51,100 تومان 73,000 تومان

زبان بدن

47,600 تومان 68,000 تومان

قدرت انضباط شخصي

44,000 تومان 55,000 تومان

قدرت پيشرفت

20,000 تومان 25,000 تومان

قدرت جذبه

20,000 تومان 25,000 تومان

تحول

26,600 تومان 38,000 تومان

قدرت

38,500 تومان 55,000 تومان

قدرت موفقيت در تجارت

36,000 تومان 45,000 تومان